પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુ કાર્યપાલક ઈજ્નેરશ્રીની કચેરી પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, રજપીપલા. જીલ્લા પંચાયત ભવન પહેલો માળ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ઇ.ચા.શ્રી એન.ડી ,ડમોર , કાર્યપાલક ઈજ્નેર
ફોન નંબર ૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪ ઈ.પી.બી.એક્ષ નં. ૧૨૪,૧૨૫, મો.- ૯૪૨૯૨૫૭૬૮૧
ફેક્સ નંબર ૨૨૨૦૮૫ અને ૨૨૨૦૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઈલ નંબરઈ-મેલ
શ્રી વી.જી.ચૌધરી ના.કા.ઈ.૦૨૬૪૦ ૨૨૨૪૮૪-૯૪૨૬૧૨૩૭૬૬-
શ્રી પી.એન. વસાવા ના.કા.ઈ.૨૩૪૨૫૧-૯૪૨૭૧૭૦૧૨૦-