પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુ કાર્યપાલક ઈજ્નેરશ્રીની કચેરી પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, રજપીપલા. જીલ્લા પંચાયત ભવન પહેલો માળ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી વી.જી.ચૌધરી , કાર્યપાલક ઈજ્નેર
ફોન નંબર ૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪ ઈ.પી.બી.એક્ષ નં. ૧૨૪,૧૨૫, મો.-૯૪૨૬૧૨૩૭૬૬
ફેક્સ નંબર ૨૨૨૦૮૫ અને ૨૨૨૦૮૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી વી.જી.ચૌધરી ના.કા.ઈ. ૦૨૬૪૦ ૨૨૨૪૮૪ - ૯૪૨૬૧૨૩૭૬૬ -
શ્રી પી.એન. વસાવા ના.કા.ઈ. ૨૩૪૨૫૧ - ૯૪૨૭૧૭૦૧૨૦ -