પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

અ.નં. તાલુકાનું નામ        તળાવ અને જળાશયનું નામ  સિંચાઇ શકિત (હેક્ટરમાં)
નાંદોદ જીતગઢ ગામે નવિન તળાવ  ૧૦
ભુછાડ ગામે નવિન તળાવ    ૧૦
જીતનગર (બારફ્ળીયા) ગામે નવિન તળાવ ૧૦
વીરપુર ગામે નવિન તળાવ   ૧૦
મોટી ચીખલી ગામે નવિન તળાવ    ૧૦
નાની ચીખલી ગામે નવિન તળાવ    ૧૦
ધમણાચા ગામે નવિન તળાવ ૧૦
તિલકવાડા જલોદરા ગામે નવિન તળાવ  ૧૦
ઉમેદપુરા ગામે નવિન તળાવ ૧૦
૧૦ પુછપુરા ગામે નવિન તળાવ  ૧૦
૧૧ કંથરપુરા ગામે નવિન તળાવ ૧૦
૧૨ ચુડેશ્વર ગામે નવિન તળાવ   ૧૦
૧૩ નલીયા ગામે નવિન તળાવ   ૧૦
૧૪ હાફીસપુરા ગામે નવિન તળાવ        ૧૦
૧૫ ગોચરીયા ગામે નવિન તળાવ ૧૦
૧૬ ડેડીયાપાડા જામની ગામે નવિન તળાવ   ૧૦
૧૭ કાંકમ ગામે નવિન તળાવ     ૧૦
૧૮ ઉમરાણ ગામે નવિન તળાવ  ૧૦
૧૯ ખાબજીદાબડા ગામે નવિન તળાવ    ૧૦
૨૦ અલમાવાડી ગામે નવિન તળાવ      ૧૦
૨૧ નાના સુકાઆંબા ગામે નવિન તળાવ ૧૦
૨૨ ખૈડીપાડા ગામે નવિન તળાવ ૧૦
૨૩ મંડાળા ગામે નવિન તળાવ   ૧૦
૨૪ સાગબારા ચીકાલી ગામે નવિન તળાવ  ૧૦
૨૫ નાના કાકડીઆંબા ગામે નવિન તળાવ        ૧૦
૨૬ આવલીકુંડ ગામે નવિન તળાવ       ૧૦
૨૭ પીપરીપાડા ગામે નવિન તળાવ      ૧૦
૨૮ નવાગામ (સેલંબા) ગામે નવિન તળાવ      ૧૦