પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાશાખાની સંર્પક માહિતી

શાખાની સંર્પક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ શાખા) જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, નર્મદા, રાજપીપલા.
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.એમ.જાની, નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧ થી ૨૨૨૦૮૪
ફેકસ નંબર (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૫ થી ૨૨૨૦૮૬
અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી કે.એમ.જાની નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૧,૨૨૨૦૮૪ (૦૨૬૪૦) ૨૨૨૦૮૫,૨૨૨૦૮૬ ૯૫૫૮૮૧૫૮૮૧ dyddo-vikas-nar@gujarat.gov.in