પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનુ નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુ મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી (સ.મં.), સહકાર શાખા,
જીલ્લા પંચાયત કચેરી,
નર્મદા, રાજપીપલા.
મુખ્ય સંપકૅ અધિકારી ઇ.ચા.શ્રી કે.વી.બરંડા, મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી
ફોન નંબર રરર૦૮૧ થી રરર૦૮૪
ફેક્સ નંબર રરર૦૮પ અને રરર૦પ૬
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી કે.વી.બરંડામ.જિ.રજીસ્ટર (સહકાર શાખા) રરર૦૮૧ થી રરર૦૮૪ રરર૦૮પ રરર૦પ૬ ૯૫૮૬૧૮૦૭૬૭dtsiraj@gmail.com