પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાજિલ્લા કક્ષા સેવા તાલીમ કેન્દ્રો

જિલ્લા કક્ષા સેવા તાલીમ કેન્દ્રો

જીલ્લા કક્ષા તાલીમ સેવા કેન્દ્ર
જીલ્લા કક્ષા તલીમ સેવા કેન્દ્ર રાજપીપલાના મહેકમની વિગત
જીલ્લા કક્ષા તાલીમ સેવા કેન્દ્ર રાજપીપલા તાલીમ વર્ગમાં ભરતી અંગે તાલીમાર્થીઓની લાયકાત
જીલ્લા કક્ષા તાલીમ સેવા કેન્દ્ર રાજપીપલા તાલીમ વર્ગમાં તાલીમાર્થીઓની ભરતી જાતિ પ્રમાણે
જિલ્લા કક્ષા તાલીમ સેવા કેન્દ્ર, રાજપીપલાના તાલીમાર્થીઓની છેલ્લા પાંચ વર્ષની ફોલો અપની માહિતી દર્શાવતું પત્રક
જિલ્લા કક્ષા તાલીમ સેવા કેન્દ્ર, રાજપીપલાના તાલીમાર્થીઓની છેલ્લા ત્રણ વર્ષની જાતિવાર માહિતી દર્શાવતું પત્રક
પત્રક - બ