પંચાયત વિભાગ

શ્રી ગોંવિદભાઈ છીતીયાભાઈ નાયકાશ્રી ગોંવિદભાઈ છીતીયાભાઈ નાયકા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી,
તાલુકા પંચાયત દેડીયાપાડા
શ્રીમતી જનતાબેન ગંભીરભાઇ વસાવાશ્રીમતી જનતાબેન ગંભીરભાઇ વસાવા
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગનર્મદા જીલ્લોદેડીયાપાડા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે

દેડીયાપાડા
ગ્રામ પંચાયત ૪૬
ગામડાઓ ૧૬૩
વસ્‍તી ૧૭૪૪૪૯
આ તાલુકામાં મુખ્ય વસ્તી આદિવાસીઓની છે. તાલુકાનો મોટાભાગનો વિસ્તાર જંગલોથી આચ્છાદિત તેમ જ ડુંગરાળ છે.