પંચાયત વિભાગ

શ્રી અરવિંદભાઇ પાંચીયાભાઇ વસાવા , પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત શ્રી અરવિંદભાઇ પાંચીયાભાઇ વસાવા
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીશ્રી રતનલાલ હિરાલાલ વસાવા
તાલુકા વિકાસ અધિકારી,સાગબારા

અવનવા સમાચાર
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગનર્મદા જીલ્લોસાગબારા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


સાગબારા
ગ્રામ પંચાયત -
ગામડાઓ ૯૩
વસ્‍તી ૮૩૬૩૩

આ તાલુકામાં મુખ્ય વસ્તી આદિવાસીઓની છે. તાલુકાનો  મોટાભાગનો વિસ્તાર જંગલોથી આચ્છાદિત તેમ જ ડુંગરાળ છે.