પંચાયત વિભાગ

તીલકવાડાના ગામો

મુખપૃષ્ઠમારું ગામતીલકવાડાના ગામો

તીલકવાડાના ગામો

 
  અગર    ગંભીરપુરા (ચોસતીયા)    કમસોળી    મારસણ 
  આલમપુર    ગમોડ    કાંડલેજ    મરૂધીંયા 
  અલવા    ગણસીંદા    કંથારપુરા    મોરા 
  અમાલીયા    ગેંગડીયા    કરેલી    મોરીયા 
  બંદરપુરા    ગોચરીયા    કસોટીયા    નળગામ 
  ભાદરવા    ગોધામ    કસુંદર    નળીયા 
  બુજેઠા    ગોલા તળાવડી    કાટકોઇ   નમાલપુર
  ચીત્રાખાડી    હફીસપુરા    કેશરપુરા    નામરીયા 
  ચુડેશ્વર    હરીપુરા    ખારોડ    નાના વોરા 
  દાભેડ    હીડજામહુડી    ખાટા અસીતરા    નવાપુરા (અલવા) 
  ડાભીયા    હીમતપુરા    ખુશાલપુરા    નવાપુરા (ઉચાડ) 
  દેવાળીયા    ઇંદરમન    કોયારી   ઓડંબીયા 
  ધનીકહોડ   જલોદ્ગા    લીલગઢ   પીંછીપુરા 
  ફતેપુર (વજીરીયા)    જેસીંગપુરા    લીમડીયા   પીંડોલી 
  ફતેપુર (વણમાલા)    જેતપુર   લીમપુરા   પુછાપુરા 
  ફેરકુવા   કાકડીયા   મંગુ    રામપુરી 
  રતુડીયા    ઉચાડ    ઝારી    સીંધીયાપુરા 
  રેંગણ    ઉધઇ મંડાવા    ઝાઝપુરા    સોઇકુવા
  રોઝાનર ધામણધોડા    ઉમેદપુરા    વાંકોલ   સુરજીપુરા 
  રૂપપુરા    ઉતાવળી    વણમાલા    સુરવા 
  સાહેબપુરા    વડીયા (કાળા ઘોડા)   વરવાડા    ટેકરા કમસોલી
  સાવલી   વડીયા ટેકરા   વાસણ    ટીર્લૈવાડા 
  સેવાડા    વાધેલી    વિરપુર   તીલકવાડા
  શાહપુરા    વજીરીયા    વોરા    વાધાર 
  શીરા    વાંઢ     -    -