પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠયોજનાઓપંચવટી યોજના
 

પંચવટી યોજના

પંચવટી અંગે ગ્રામજનોનો સંકલ્‍પ
 
રાજયનાં ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ-પ્રમોદ માટે સુવિધાયુકત બાગ-બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આ૫તી નવતર યોજના એટલે પંચવટી યોજના.
રાજયમાં પંચવટી યોજનાનો લાભ
જીલ્‍લાનું નામ છેલ્‍લા બે વર્ષમાં થયેલ પંચવટી
નર્મદા ૧૩
 
પાછળ જુઓ