પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠયોજનાઓસરદાર પટેલ આવાસ યોજના

સરદાર પટેલ આવાસ યોજના

ગ્રામ પંચાયતની સરદાર આવાસ યોજના ના લાભાર્થીઓની ગામવાર યાદી - ૨૦૧૨-૧૩
નાંદોદ તાલુકો
દેડિયાપડા તાલુકો
સાગબારા તાલુકો
તિલકવાડા તાલુકો
જૂથ કુવા ની યાદી - ૨૦૧૨-૧૩
સને ૧૯૯૭-૯૮ થી ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન રાજયમાં બનેલ સરદાર આવાસ યોજનાના મકાનો
સરદાર પટેલ આવાસ યોજના-વિશેષતા
સરદાર પટેલ આવાસ યોજના હેઠળ સને : ૧૯૯૭-૯૮ થી ૨૦૦૫-૦૬ સુધીમાં પૂર્ણ થયેલાં મકાનોની કુલ સંખ્‍યા ૨,૪૦,૪૭૨.
સને : ૨૦૦૫-૦૬ ના વર્ષ દરમિયાન કુલ ૨૫,૯૯૪ આવાસો માટે રૂ. ૨૫,૯૯૪ આવાસો માટે રૂ. ૯૩૫૮.૨૪ લાખની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ હતી.
ચાલો હવે, ગ્રામ્‍ય ગરીબો માટેની સરદાર પટેલ આવાસ યોજના નીચે શ્રમફાળો આપી પોતાના મકાન મેળવીએ.
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ